Tag: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล – E-Commerce

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล – E-Commerce (สาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย)

by Andy Chou

ในแต่วันสิ่งที่ต้องรับผิดชอบจะมีดังนี้ วางแผนการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาความร่วมมือ และบำรุงรักษาพนักงาน ในแนวทางที่ควบคู่ไปกับการเติบโตเชิงพาณิชย์ของธุรกิจ จัดเตรียมคำแนะนำให้กับผู้จัดการอาวุโสในทุกด้านที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการจัดการการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ของพนักงาน พัฒนาและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน จัดการการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จัดการการจ่ายเงินบัญชีเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์ในธุรกิจด้าน E-commerce ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้านการพูด หรือเขียน สามารถพูดภาษาจีนได้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาร่วมสมัยในด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมทั้งมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ความสามารถในการเป็นตัวอย่างที่ดี ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ทั้งด้านการจัดการและปัญหาของพนักงานในทุกระดับในธุรกิจ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูงเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแรง ทักษะที่ต้องการ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถพูดภาษาจีนได้ดี   ประสบการณ์ที่ต้องการ 2 ปี   ระดับตำแหน่งงาน ระดับกลาง ระดับอาวุโส ระดับผู้บริหาร   สมัครได้เฉพาะผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น   ทักษะเพิ่มเติม ทักษะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ทำงานหลายด้านได้   เงินเดือน 20,000 –

Continue Reading